संपर्कासाठी

पत्ता: ग्रामपंचायत दुर्गापूर
ता  राहाता
जि  अहमदनगर
फो.नं. 02422 276114

सौरउर्जा
सौरउर्जा प्रकल्प नाही।