गाव संक्षीप्त माहीती

 1. क्षेत्रफळ
  601 हेक्टर 26 आर
 2. भौगोलीकदृष्टया ठिकाण
  दूर्गापूर गाव अहमदनगरपासून उत्तरेस 70 किमी आहे।शिर्डी या धार्मीक स्थळापासून दूर्गापूर 30 किमी आहे।या गावापासून नगर मनमाड हा राष्ट्रीय महामार्ग 11 किमी आहे आणी कोल्हार घोटी हा राज्य महामार्ग 6 किमी आहे।पूणे या शहरापासून दुर्गापुर 180 किमी आहे।
 3. प््रामुख शहरापासूनचे अंतर
  शिर्डी  30 किमी
  पूणे   180 किमी
  अहमदनगर  70 किमी
  नाशीक  65 किमी
 4. हवामान
 5. जिल्हयाचे प्रशासन
  अहमदनगर जिल्हा
 6. जणगणना
 •  गावाची लोकसंख्या  2536
 •  प्रतीचौरस फूट लोकसंख्येचे प्रमाण
 • साक्षरतेची टक्केवारी   93त्
 • रोजगार असलेली टक्केवारी   17त्
 • कृषी सिंचीत टक्केवारी   95त्
 • शेतमजूर टक्केवारी  10त्
 • लघुउदयोग टक्केवारी  नाही
 • इतर रोजगार टक्केवारी

   7.  मुख्यपिक व त्याची उत्पादनाची टक्केवारी
ऊस
सोयाबीन
द्राक्ष
भाजीपाला पिक
चारा पिक
कपाशी
8.  विजेचे तपशील
दि मुळा प्रवरा इलेक्ट्रीक को आॅप।सोसायटी तफ‍र्े विजेचा पूरवठा।
9.  पाणी पूरवठा
नळपाणी पूरवठा योजना हातपंप विहीर तळे।
10.  रस्ता वाहतुक
अहमदनगर मनमाड राष्ट्रीय महामार्ग 11 किमी व कोल्हार घोटी राज्य महामार्ग 6 किमी।
11.  विमानतळ
औरंगाबाद
नाशीक
पूणे
12.  दळणवळणाची साधने
पोस्ट आॅफीस
दूरध्वनी केंद्र
इंटरनेट कक्ष
13.  शैक्षणीक सुविधा
प््रावरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे प्रवरा माध्यमीक
विदयालय दूर्गापूर
जिल्हा परिषद प्राथमीक शाळा दूर्गापूर
अंगणवाडी दूर्गापूर
14.  बॅका व त्यामध्ये असलेल्या ठेवी

          ष्ट्रीयकृत बॅक  नाही

सहकारी बॅक   दि अहमदनगर डिस्ट्रीक्ट को।आॅफ बॅक लि।अहमदनगर शाखा दाढ बु
प्रवरा सहकारी बॅक शाखा दाढ बु
पतसंस्था   नाही
            व्यापारी:   नाही
15.  उदयोग

 • गिरणी 2
 • आनंदाबाबा दूध संकलन केंद्र  1
 • हेअर सलून  2
 • किराणा दुकान  5